Saki

Total match wins in Saimoe 2014
 

(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total matches participated in Saimoe 2014
 

(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total votes in Saimoe 2014
(See all)

(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total match wins
(See all)

(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total matches participated in
(See all)

(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total votes
(See all)

 1st99155Saki
 2nd70985Magical Girl Lyrical Nanoha
 3rd65716Hayate The Combat Butler
 4th61593Rozen Maiden
 5th48658Lucky Star
(Icons indicate change from previous match day's results.)
2009
Winners
R1 A9Yuuki Kataoka
R1 B3Kana Ikeda
R1 C1Hisa Takei
R1 C10Megumi Kamigaki
R1 C12Momoko Touyoko
R1 D9Koromo Amae
R1 E11Teru Miyanaga
R1 G9Mihoko Fukuji
R1 H1Saki Miyanaga
R1 H8Nodoka Haramura
R1 H11Tomoki Sawamura
Losers
R1 A8Ayumu Sugino
R1 D12Seika Bundou
R1 E6Mutsuki Tsuyama
R1 E8Hajime Kunihiro
R1 F1Touka Ryuumonbuchi
R1 F3Maho Yumeno
R1 F5Miharu Yoshitome
R1 H1Yumi Kajiki
R1 H2Mako Someya
R1 H5Satomi Kanbara
R1 H6Jun Inoue
R1 H9Kaori Senou
Winners
R2 A3Yuuki Kataoka
R2 B1Kana Ikeda
R2 C4Momoko Touyoko
R2 D3Koromo Amae
R2 G3Mihoko Fukuji
R2 H1Saki Miyanaga
R2 H3Nodoka Haramura
Losers
R2 C1Hisa Takei
R2 C4Megumi Kamigaki
R2 E4Teru Miyanaga
R2 H4Tomoki Sawamura
Winners
R3 A2Yuuki Kataoka
R3 B1Kana Ikeda
R3 C2Momoko Touyoko
R3 D2Koromo Amae
R3 G2Mihoko Fukuji
R3 H2Nodoka Haramura
Losers
R3 H1Saki Miyanaga
Winners
A FinalYuuki Kataoka
D FinalKoromo Amae
G FinalMihoko Fukuji
H FinalNodoka Haramura
Losers
B FinalKana Ikeda
C FinalMomoko Touyoko
Winners
QF 2Nodoka Haramura
QF 3Mihoko Fukuji
Losers
QF 3Yuuki Kataoka
QF 4Koromo Amae
Losers
SF 1Nodoka Haramura
SF 2Mihoko Fukuji
2010
Winners
R1 B6Kana Ikeda
R1 C1Yuuki Kataoka
R1 C5Hisa Takei
R1 C7Mihoko Fukuji
R1 C8Hajime Kunihiro
R1 C9Nodoka Haramura
R1 D4Koromo Amae
R1 F6Saki Miyanaga
R1 G4Momoko Touyoko
Losers
R1 A1Komaki Jindai
R1 B9Kaori Senou
R1 C2Yumi Kajiki
R1 C3Tomoki Sawamura
R1 C6Teru Miyanaga
R1 F1Mako Someya
R1 F4Satomi Kanbara
R1 F4Maho Yumeno
R1 G4Touka Ryuumonbuchi
Winners
R2 C1Yuuki Kataoka
R2 C3Nodoka Haramura
R2 D2Koromo Amae
Losers
R2 B2Kana Ikeda
R2 C2Hisa Takei
R2 C3Mihoko Fukuji
R2 C3Hajime Kunihiro
R2 F2Saki Miyanaga
R2 G2Momoko Touyoko
Winners
C FinalNodoka Haramura
D FinalKoromo Amae
Losers
C FinalYuuki Kataoka
Winners
QF 2Koromo Amae
QF 3Nodoka Haramura
Losers
SF 1Koromo Amae
SF 2Nodoka Haramura
2012
Winners
R1 A1Saki Miyanaga
R1 A7Yuuki Kataoka
R1 A11Koromo Amae
R1 B6Toki Onjouji
R1 C1Shizuno Takakamo
R1 C6Hisa Takei
R1 D3Hajime Kunihiro
R1 E2Yumi Kajiki
R1 E10Yuu Matsumi
R1 F4Kirame Hanada
R1 F7Kuro Matsumi
R1 F9Ryuuka Shimizudani
R1 G1Momoko Touyoko
R1 G2Nodoka Haramura
R1 G10Ako Atarashi
Losers
R1 A2Moko Tsuiki
R1 A4Miyuki Tsubakino
R1 A6Riko Yasufuku
R1 B2Komaki Jindai
R1 B12Mako Someya
R1 C6Yuuka Morigaki
R1 C7Awai Oohoshi
R1 D1Harue Akado
R1 D6Mihoko Fukuji
R1 D7Teru Miyanaga
R1 D7Tomoki Sawamura
R1 D8Hiroe Atago
R1 D9Sakurako Gibbard
R1 D10Kei Arakawa
R1 D12Touka Ryuumonbuchi
R1 E3Kaori Senou
R1 E8Sukoya Kokaji
R1 E10Hatsumi Usuzumi
R1 E10Arata Sagimori
R1 F2Hatsuse Okahashi
R1 F2Yae Kobashiri
R1 F4Kasumi Iwato
R1 F6Satomi Kanbara
R1 F7Sera Eguchi
R1 G6Kouko Fukuyo
R1 H5Hiroko Funakubo
R1 H8Uta Mihirogi
R1 H10Kana Ikeda
Winners
R2 A1Saki Miyanaga
R2 A3Yuuki Kataoka
R2 A4Koromo Amae
R2 B2Toki Onjouji
R2 C2Hisa Takei
R2 E4Yuu Matsumi
R2 F2Kirame Hanada
R2 F3Kuro Matsumi
R2 G1Nodoka Haramura
R2 G4Ako Atarashi
Losers
R2 C1Shizuno Takakamo
R2 D1Hajime Kunihiro
R2 E1Yumi Kajiki
R2 F3Ryuuka Shimizudani
R2 G1Momoko Touyoko
Winners
R3 A1Saki Miyanaga
R3 A2Koromo Amae
R3 B1Toki Onjouji
R3 C1Hisa Takei
R3 E2Yuu Matsumi
R3 F1Kirame Hanada
R3 F2Kuro Matsumi
R3 G1Nodoka Haramura
R3 G2Ako Atarashi
Losers
R3 A2Yuuki Kataoka
Winners
A FinalSaki Miyanaga
B FinalToki Onjouji
C FinalHisa Takei
E FinalYuu Matsumi
F FinalKuro Matsumi
G FinalNodoka Haramura
Losers
A FinalKoromo Amae
F FinalKirame Hanada
G FinalAko Atarashi
Winners
QF 1Toki Onjouji
QF 2Nodoka Haramura
QF 3Kuro Matsumi
QF 4Hisa Takei
Losers
QF 2Saki Miyanaga
QF 3Yuu Matsumi
Winners
SF 1Toki Onjouji
SF 2Kuro Matsumi
Losers
SF 1Nodoka Haramura
SF 2Hisa Takei
Winners
FinalToki Onjouji
Losers
FinalKuro Matsumi
2013
Winners
R1 A6Yuu Matsumi
R1 A12Toki Onjouji
R1 B4Kirame Hanada
R1 B7Kuro Matsumi
R1 B12Ako Atarashi
R1 C7Mihoko Fukuji
R1 D3Saki Miyanaga
R1 D5Ryuuka Shimizudani
R1 D11Arata Sagimori
R1 E4Kana Ikeda
R1 E12Shizuno Takakamo
R1 F9Nodoka Haramura
R1 H5Teru Miyanaga
Losers
R1 A7Himeko Tsuruta
R1 A10Sera Eguchi
R1 A10Sumire Hirose
R1 B7Izumi Nijou
R1 C1Yuuki Kataoka
R1 D5Yae Kobashiri
R1 D7Takami Shibuya
R1 D8Koromo Amae
R1 D9Awai Oohoshi
R1 E6Hiroko Funakubo
R1 F4Hisa Takei
R1 F10Mairu Shirouzu
R1 G3Sukoya Kokaji
R1 G5Kouko Fukuyo
R1 G7Kyouko Suehara
R1 G10Mako Someya
R1 G11Hajime Kunihiro
R1 H1Ichigo Sasano
Winners
R2 A2Yuu Matsumi
R2 A4Toki Onjouji
R2 B2Kirame Hanada
R2 B3Kuro Matsumi
R2 D1Saki Miyanaga
R2 D2Ryuuka Shimizudani
R2 D4Arata Sagimori
R2 E4Shizuno Takakamo
R2 F3Nodoka Haramura
Losers
R2 B4Ako Atarashi
R2 C3Mihoko Fukuji
R2 E2Kana Ikeda
R2 H2Teru Miyanaga
Winners
R3 A2Toki Onjouji
R3 D1Ryuuka Shimizudani
Losers
R3 A1Yuu Matsumi
R3 B1Kirame Hanada
R3 B2Kuro Matsumi
R3 D1Saki Miyanaga
R3 D2Arata Sagimori
R3 E2Shizuno Takakamo
R3 F2Nodoka Haramura
Losers
A FinalToki Onjouji
D FinalRyuuka Shimizudani
Winners
LP R1 2Awai Oohoshi
Losers
LP R1 1Teru Miyanaga
LP R1 2Mihoko Fukuji
Losers
LP R2 2Awai Oohoshi
LP R2 3Arata Sagimori
LP R2 5Kirame Hanada
LP R2 8Yuu Matsumi
Losers
LP Final 3Ryuuka Shimizudani
LP Final 6Toki Onjouji
2014
Winners
R1 A2Shizuno Takakamo
R1 C3Toki Onjouji
R1 D3Suzu Ueshige
R1 D4Kyouko Suehara
R1 E1Mihoko Fukuji
R1 E3Kinue Atago
R1 H1Himeko Tsuruta
R1 H2Komaki Jindai
R1 I2Kurumi Kakura
R1 J2Hiroe Atago
R1 J3Hisa Takei
R1 K1Momoko Touyoko
R1 M1Kuro Matsumi
R1 N3Satoha Tsujigaito
R1 O3Ako Atarashi
R1 Q2Nodoka Haramura
R1 Q3Koromo Amae
R1 S2Ryuuka Shimizudani
R1 U3Awai Oohoshi
R1 U4Hatsumi Usuzumi
R1 V1Yuu Matsumi
R1 W1Maho Yumeno
R1 X1Arata Sagimori
R1 X4Saki Miyanaga
Losers
R1 B1Aislinn Wishart
R1 B1Yuuki Kataoka
R1 B4Sae Usuzawa
R1 C3Haru Takimi
R1 C3Teru Miyanaga
R1 E3Ichigo Sasano
R1 F1Shiromi Kosegawa
R1 G4Hajime Kunihiro
R1 I4Yumi Kajiki
R1 J4Sukoya Kokaji
R1 M3Kei Arakawa
R1 N3Kirame Hanada
R1 P1Hayari Mizuhara
R1 P2Kana Ikeda
R1 P4Kouko Fukuyo
R1 Q3Toyone Anetai
R1 T1Kasumi Iwato
R1 U4Sumire Hirose
R1 V3Touka Ryuumonbuchi
R1 X2Mairu Shirouzu
Winners
R2 A1Shizuno Takakamo
R2 D2Kyouko Suehara
R2 E2Kinue Atago
R2 H1Komaki Jindai
R2 I1Kurumi Kakura
R2 J1Hiroe Atago
R2 J2Hisa Takei
R2 M1Kuro Matsumi
R2 N2Satoha Tsujigaito
R2 O2Ako Atarashi
R2 Q1Nodoka Haramura
R2 Q2Koromo Amae
R2 S1Ryuuka Shimizudani
R2 U2Awai Oohoshi
R2 V1Yuu Matsumi
R2 X2Saki Miyanaga
Losers
R2 C2Toki Onjouji
R2 D2Suzu Ueshige
R2 E1Mihoko Fukuji
R2 H1Himeko Tsuruta
R2 K1Momoko Touyoko
R2 U2Hatsumi Usuzumi
R2 W1Maho Yumeno
R2 X1Arata Sagimori
Winners
A FinalShizuno Takakamo
D FinalKyouko Suehara
E FinalKinue Atago
H FinalKomaki Jindai
J FinalHiroe Atago
M FinalKuro Matsumi
N FinalSatoha Tsujigaito
O FinalAko Atarashi
Q FinalNodoka Haramura
S FinalRyuuka Shimizudani
U FinalAwai Oohoshi
X FinalSaki Miyanaga
Losers
I FinalKurumi Kakura
J FinalHisa Takei
Q FinalKoromo Amae
V FinalYuu Matsumi
Winners
LP R1 Shiromi Kosegawa
LP R1 Yuuki Kataoka
LP R1 Teru Miyanaga
LP R1 Toyone Anetai
LP R1 Hayari Mizuhara
LP R1 Kasumi Iwato
LP R1 Touka Ryuumonbuchi
Winners
LP R2 Teru Miyanaga
LP R2 Yuuki Kataoka
LP R2 Toki Onjouji
LP R2 Shiromi Kosegawa
LP R2 Mihoko Fukuji
LP R2 Toyone Anetai
Losers
LP R2 Momoko Touyoko
LP R2 Suzu Ueshige
LP R2 Touka Ryuumonbuchi
LP R2 Maho Yumeno
LP R2 Kasumi Iwato
LP R2 Hatsumi Usuzumi
LP R2 Himeko Tsuruta
LP R2 Arata Sagimori
LP R2 Hayari Mizuhara
Winners
LP Final Koromo Amae
LP Final Toki Onjouji
LP Final Teru Miyanaga
LP Final Yuu Matsumi
Losers
LP Final Shiromi Kosegawa
LP Final Yuuki Kataoka
LP Final Toyone Anetai
LP Final Mihoko Fukuji
LP Final Kurumi Kakura
LP Final Hisa Takei
Winners
L32 1Toki Onjouji
L32 2Ryuuka Shimizudani
L32 2Nodoka Haramura
L32 3Shizuno Takakamo
L32 3Kyouko Suehara
L32 4Komaki Jindai
L32 4Kuro Matsumi
L32 5Saki Miyanaga
L32 6Ako Atarashi
Losers
L32 1Kinue Atago
L32 1Awai Oohoshi
L32 2Yuu Matsumi
L32 6Koromo Amae
L32 7Teru Miyanaga
L32 7Hiroe Atago
L32 8Satoha Tsujigaito
Winners
L16 1Kuro Matsumi
L16 2Nodoka Haramura
L16 5Toki Onjouji
L16 6Shizuno Takakamo
L16 8Saki Miyanaga
Losers
L16 1Komaki Jindai
L16 2Ako Atarashi
L16 7Ryuuka Shimizudani
L16 8Kyouko Suehara
Winners
QF 1Nodoka Haramura
QF 3Shizuno Takakamo
QF 4Saki Miyanaga
Losers
QF 1Kuro Matsumi
QF 3Toki Onjouji
Winners
SF 1Nodoka Haramura
SF 2Saki Miyanaga
Losers
SF 2Shizuno Takakamo
Winners
FinalSaki Miyanaga
FinalNodoka Haramura